تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1360 
تربیتی 
مدرسه عالی قم 
 
فوق لیسانس 
1370 
الهیات و معارف 
دانشگاه قم 
 
خارج