مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:عاشوری
شهرت:عاشوری-لنگرودی
پست الکترونیک:hashouri@yahoo.com
نخصص ها:تاریخ و سیره ، علوم تربیتی ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

زندگی نامه ایشان به زودی ثبت خواهد شد.